top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (“Şirketimiz”) veri sorumlusu olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem vermekte ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasamız ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami gayretle çalışmaktadır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve KVKK kapsamında çıkartılmış ve/veya çıkartılacak olan yönetmelikler ve sair mevzuat uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan ve mevzuatın izin verdiği kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme Amacı, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KVKK gereğince iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verilerinizi (ad, soyad, TC kimlik numarası da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve yine her türlü özel nitelikli verilerinizi (sağlık bilgileri, biyometrik ve genetik bilgileri, kılık kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, dini, etnik vb her türlü veriler) içeren her türlü bilgi ve belge Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kanundaki ve meri mevzuattaki düzenlemelere uygun olarak işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla güncellenip muhafaza edilebilmekte, üçüncü kişilere aktarılabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirilebilmektedir.

 

Kişisel verileriniz (ad, soyad, TC kimlik numarası da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık bilgileri, biyometrik ve genetik bilgileri, kılık kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, dini, etnik vb her türlü veriler), Şirketimiz tarafından, KVKK kapsamında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, topluluk şirketleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar, internet sitesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

Şirketimizin toplamış olduğu kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; kampanyalar hazırlanması ve size önerilmesi; düzenlenen ya da düzenlenecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması; Şirketimizin faaliyetleri

 

çerçevesinde amaçlarının yerine getirilmesi; iş sözleşmesi yapılması, iş sözleşmesinin imzalanması, iş sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, gerektiğinde sağlık hizmeti verilmesi ve bu hizmetlerin planlanması, ticari verilerin korunması ve denetlenmesi; Şirketimiz tarafından elde edilen tüm kişisel verilerin elektronik sisteme aktarılması, bu konularda özel çalışma ve faaliyet gösteren 3. kişi tedarikçi firmalardan veri depolanması, sınıflandırılması, arşivlenmesi gibi konularda hizmet alınması, bu verilerin aktarılması, insan kaynakları sistemine entegre olunması; kişisel verilerin toplanması, elektronik ortamda kaydedilmesi, sınıflanması, yeniden düzenlenmesi, güncellenmesi, analiz edilmesi, raporlanması, güvenli şekilde muhafaza edilmesi, açıklanması, değiştirilmesi, birleştirilmesi; Şirketimizin ve topluluk şirketlerinin insan kaynakları ve muhasebe politikalarının yürütülmesinin temini; fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

 

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemesinin yapılması; mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve hukuk, mali ve vergi danışmanlarımıza ve diğer danışmanlara, hizmet alınan üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, acentelerimize, servis sağlayıcılarımıza, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, çalışanlarımıza, denetçilerimize, idari otorite ve yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurt içinde ve mevzuata uygun olarak yurt dışına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve ilgili mevzuatta yer alan ya da işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla ve bu amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Şirketimiz tüm bu kapsamda ilgili kanun ve mevcut ya da ileride yapılacak mevzuat düzenlemeleri gereğince işlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. KVKK gereğince kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir. Verilerin aşağıda açıklanan biçimde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine dikkat  edilmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve ilgili sözleşme ve kanundan doğan sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek, insan kaynakları politikası oluşturmak ve/veya mevcut politikayı sürdürmek, Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Verileriniz İşleneceği Süre

 

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK’nın 7/f.1. maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız süreler dolduğunda, Şirketimizce silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

e) KVKK uyarınca Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

İşlenen verilerin KVKK’da tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 • Şirketimiz ve iştirakleri, topluluk şirketleri, bağlı ortaklıkları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

e) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda,

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği / belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında başvuru yapabilirsiniz.

Yukarıda yer alan Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. Aydınlatma Metni’nin içeriği hakkında tarafıma sözlü ve yazılı olarak gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 

Kişisel verilerinizin yukarıda açıklanan kapsamda işlenmesi ve aktarılması hususunda izin ve muvafakatiniz olup olmadığı hususunda onaylamanız rica edilir.

 

Veri Sahibinin Açik Riza Beyan Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve KVKK kapsamında çıkartılmış ve/veya çıkartılacak olan yönetmelikler gereğince, SMARTİKS YAZILIM A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu”) tarafımca, her türlü şekil ve formatta, sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin ve sağlık verilerimin, iş sözleşmesi yapılması, iş sözleşmesinin imzalanması, iş sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, gerektiğinde sağlık hizmeti verilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin uygulanması ve bu hizmetlerin planlanması, ticari verilerin korunması ve denetlenmesi ve Aydınlatma Metni’nde yer alan diğer amaçlarla, Veri Sorumlusunun birimleri ve ofisleri, hissedarları, topluluk/grup şirketleri, iştirakleri tarafından, internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanması, Veri Sorumlusu ve/veya Veri Sorumlusu şirket personeli ve/veya Veri Sorumlusu adına yetkilendirilen, görevlendirilen

 

3. kişi ve/veya Veri Sorumlusunun iştiraki/grup/topluluk şirketleri ve hissedarları, bayileri, iş ortakları, tedarikçileri, acenteleri, servis sağlayıcıları, hissedarları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişileri tarafından yurt içinde veya mevzuata uygun olarak yurt dışında dosya halinde veya bilgisayar ortamında veya insan kaynakları sistemlerinin entegrasyonu kapsamında Veri Sorumlusu ve grup şirketleri tarafından ve/veya Veri Sorumlusunun kullandığı yazılım ve programlar kapsamında, elektronik ya da fiziki olarak, otomatik araçlarla veya bu araçlar kullanılmaksızın, işlenmesi (kişisel verinin elde edilmesi, kaydedilmesi, sınıflanması, depolanması, kullanılması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, grup şirketleri insan kaynakları, yönetici ve personelleri dahil ancak bunlarla sınırlanmamak üzere üçüncü kişilerle paylaşılması, analize tabi tutulması, birleştirilmesi, silinmesi ve yok edilmesi gibi işlem veya işlemler), Veri Sorumlusu ve/veya Veri Sorumlusu şirket personeli ve/veya Veri Sorumlusu şirket adına yetkilendirilen, görevlendirilen

 

3. kişi ve/veya Veri Sorumlusu şirket iştiraki/grup/topluluk şirketleri, bayileri, iş ortakları, tedarikçileri, acenteleri, servis sağlayıcıları, hissedarları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerine, yurt içinde ve yurt dışına aktarılması hakkında tarafıma tebliğ edilen Aydınlatma Metni ile ve sözlü olarak gerekli bilgilendirme yapıldığını, Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın kişisel verilerimin Veri Sorumlusu ve iştirakleri/grup şirketleri/hissedarları/topluluk şirketleri tarafından Aydınlatma Metni’nde yer alan şekil, amaç ve kapsamda işlenmesine ve aktarılmasına ve paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına, yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmalarına, kaydedilmelerine, işlenmelerine ve muhafaza edilmelerine peşinen izin verdiğimi, açıkça rıza gösterdiğimi, KVKK’da ve ilgili mevzuatta tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

 

(i) kimliğime dair bilgilerin bulunduğu verilerin (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler),

(ii) Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, email yazışmaları, internet kullanımı gibi verilerimin,

 

(iii) Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerimin, (kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan vb. kayıtlar),

 

(iv) Fotoğraf ve kamera kayıtlarının (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında alınan kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerimin,

 

(v) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerimin, (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.),

 

(vi) Veri Sorumlusuna yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesi sırasında edinilen kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu, değişmeleri halinde güncel verilerimi veri sorumlusuna derhal bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

bottom of page